การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)" 
     การนำเสนอบทความภาคบรรยาย จะแบ่งออกตามกลุ่มการนำเสนอ โดยสามารถนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (.ppt) หรือ Adobe Acrobat (.pdf) ใช้เวลาในการนำเสนอบทความละ 20 นาที (โดยนำเสนอ 15 นาที และวิพากษ์ หรือถาม-ตอบ 5 นาที)
     ผู้นำเสนอจะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่จัดรูปแบบตามที่คณะกรรมการกำหนด ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการจัดรูปแบบบทความได้ในลิงค์ด้านล่าง) จากนั้นคณะกรรมการจะส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณา จำนวน 2 ท่าน และส่งผลการพิจารณาคืนให้ผู้นำเสนอในระบบลงทะเบียนฯ ผู้นำเสนอจะต้อง แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และส่งบทความแก้ไขเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
     หลังจากนำเสนอบทความภาคบรรยายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องย่อยและส่งบทความที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องย่อยเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
* หากผู้นำเสนอไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขตามคำแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องย่อยภายในเวลาที่กำหนด บทความนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
 
** บทความวิจัยดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร
 
      คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
      การจัดรูปแบบบทความ (Full Paper Template)
      คู่มือการลงทะเบียน
      คำชี้แจงในการนำเสนอภาคบรรยาย
      ผังการพิจารณาบทความ (Flowchart)
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5990, 0-5388-5993, 0-5388-5996

          https://www.facebook.com/gnru2019

 

 

     กรุณาโอนเงินมาที่
           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
           บัญชีเลขที่ 821-428929-0
           ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่19
 

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน              สละสิทธิ์การลงทะเบียน

 

     กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “แจ้งการชำระเงิน” โดยกรอก   รายละเอียด ชื่อธนาคาร วันที่/เวลาชำระเงิน จำนวนเงิน ให้ครบตามที่กำหนด และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน (.pdf หรือ .jpeg)
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5998
 
หมายเหตุ
     คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียน การนำเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การเข้าร่วม * ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
ประเภทการเข้าร่วม * บุคลากรทั่วไป
อาจารย์,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
นักศึกษา
นักศึกษาเครือข่าย GNRU(ราชภัฏภาตเหนือ 8 แห่ง)
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สถานะ * อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
LINE ID
สังกัด/มหาวิทยาลัย *
ประเภทอาหาร
E-MAIL *
Password *
Confirm Password *