การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)" 

     ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 เมษายน 2562

 

       คู่มือการลงทะเบียน
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5990, 0-5388-5993, 0-5388-5996
 

 
 
กรุณาโอนเงินมาที่
           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          บัญชีเลขที่ 821-428929-0
          ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่19
 

หมายเหตุ

          กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การลงทะเบียน

 
 
     กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “แจ้งการชำระเงิน” โดยกรอก   รายละเอียด ชื่อธนาคาร วันที่/เวลาชำระเงิน จำนวนเงิน ให้ครบตามที่กำหนด และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน (.pdf หรือ .jpeg)
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5998

 

หมายเหตุ

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุม(แบบไม่นำเสนอผลงาน)

การเข้าร่วม * ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
ประเภทการเข้าร่วม * บุคลากรทั่วไป
อาจารย์,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
นักศึกษา
นักศึกษาเครือข่าย GNRU(ราชภัฏภาตเหนือ 8 แห่ง)
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สถานะ * อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
LINE ID
สังกัด/มหาวิทยาลัย *
ประเภทอาหาร
E-MAIL *
Password *
Confirm Password *