การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"การเข้าร่วม * ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
ประเภทการเข้าร่วม * บุคลากรทั่วไป
อาจารย์,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
นักศึกษา
นักศึกษาเครือข่าย GNRU(ราชภัฏภาตเหนือ 8 แห่ง)
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สถานะ * อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
LINE ID
สังกัด/มหาวิทยาลัย *
ประเภทอาหาร
E-MAIL *
Password *
Confirm Password *