การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


กรุณาโอนเงินมาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่19
เลขที่บัญชี 821-428929-0