การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


กองบรรณาธิการ

จัดทำรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

 

 

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ศาสตราจารย์ ดร.Han Woo Lee มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ชุมภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เซาวกีรติพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตาภรณ์ คงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
18 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
19 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
26 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ มูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
27 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
28 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
32 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์