การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


 
หลักการและเหตุผล
     การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของความร่วมมือทางวิชาการคือการจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองภารกิจนี้ได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมซึ่งมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชนผ่านเวทีการประชุมวิชาการ
2.   เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาต่าง ๆ
 
กลุ่มเป้าหมาย  :  อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ
 
สถานที่ดำเนินการ  :  ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1.  ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
     2.  อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับประสบการณ์และการพัฒนาการนำเสนอผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
     3.  อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย
 
กำหนดการสำคัญ

ลำดับ

รายการ

วันที่

1

เปิดรับบทความวิจัย

1 ตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

2

เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
(ไม่นำเสนอผลงาน)

1 ตุลาคม 2561 – 15 เมษายน 2562

3

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

15 มีนาคม 2562

4

นักวิจัยส่งบทความฉบับแก้ไข/โปสเตอร์

5 เมษายน 2562

5

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

30 เมษายน 2562

6

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ

10 พฤษภาคม 2562

7

เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

30 มิถุนายน 2562

 
อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fees)

ประเภท

Early Bird
ก่อน 1 มกราคม 2562

Regular

1 มกราคม ถึง

15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้นำเสนอผลงาน

บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

3,500 บาท

อาจารย์ นักวิจัย ฯลฯ

2,500 บาท

3,000 บาท

นักศึกษา

2,000 บาท

2,500 บาท

นักศึกษาเครือข่ายฯ (GNRU)*

1,800 บาท

2,000 บาท

 

ประเภท

1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 เมษายน 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม

(ไม่นำเสนอผลงาน)

บุคคลทั่วไป

1,000 บาท

เครือข่ายฯ (GNRU)*

500 บาท

 
* เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
(Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network: GNRU)
 
      ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ