การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


วิทยากรบรรยายพิเศษ
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ ราชบัณฑิต
บรรยายเรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น"
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา
บรรยายเรื่อง "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"