การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภท
1 พิชญพรพรรณ อนีนตบุญวัฒน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
2 พัชรา สีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ผู้นำเสนอผลงาน
3 จัตตุรงค์ เพลินหัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นำเสนอผลงาน
4 รังสรรค์ จันต๊ะ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
5 เสกสรร ท้าวทุมมา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
6 กฤษดา กาวีวงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ผู้นำเสนอผลงาน
7 ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอผลงาน
8 อนันต์ สันติอมรทัต หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้นำเสนอผลงาน
9 กิตติวรรณ สินธุนาวา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้นำเสนอผลงาน
10 ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
11 ฉัตรชัย ตันตรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
12 สิทธิสอน คำตุ้ย สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
13 ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
14 วศินี รุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
15 ภารดี อาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
16 กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
17 ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้นำเสนอผลงาน
18 สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
19 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้นำเสนอผลงาน
20 สุมาลี พิมพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
21 เดชาธร บงค์บุตร สาขาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอผลงาน
22 ชาติ ทีฆะ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้นำเสนอผลงาน
23 พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้นำเสนอผลงาน
24 ภูเทพ ประภากร สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้นำเสนอผลงาน
25 ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
26 นเรศร์ บุญเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้นำเสนอผลงาน
27 กรรณิกา ซาซง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
28 ราชันย์ จันทร์เที่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
29 อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร -
ผู้นำเสนอผลงาน
30 เจษฎา จันทรา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
31 พิชิต พวงภาคีศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
32 สุวัฒน์ บุญเคลือบ สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
33 อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
34 อรุโณทัย ปัญญา สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
35 ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
36 กฤติณา วรพลจิรา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ผู้นำเสนอผลงาน
37 กรรณิการ์ ใจตา ราชภัฎเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ คณะการจัดการ ปริญญาโท
ผู้นำเสนอผลงาน
38 ปนัดดา กุลนาฑล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
39 ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
40 วุฒิชัย พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
41 พุทธสุดา หนุดหละ สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
42 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้นำเสนอผลงาน
43 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ผู้นำเสนอผลงาน
44 ปิยพร ศรีสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
45 นวรัตน์ เมืองเล็น สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้นำเสนอผลงาน
46 มีชัย เทพนุรัตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
47 ทัศนีย์ วงค์สอน สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
48 จุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
49 ปริญญา มาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
50 ไอริน ชุ่มเมืองเย็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
51 อัมเรศ เนตาสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้นำเสนอผลงาน
52 ปริพัช เงินงาม มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​
ผู้นำเสนอผลงาน
53 สุวัธชัย ทนันชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้นำเสนอผลงาน
54 อรวรรณ เหมือนภักตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
55 จริยา ขัดวิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
56 ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล สาขา ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
57 เพียงพิณ ปลอดโปร่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
58 รจฤดี โชติกาวินทร์ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
59 กริช ภัทรภาคิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
60 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน
61 ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
62 วสวัตติ์ สุติญญามณี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้นำเสนอผลงาน
63 ธิติยา ทองเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
64 นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
65 ฉลอง สุยะวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
66 Rotruedee Chotigawin Chotigawin ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
67 ขนิษฐา แน่นอุดร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
68 ฉวีวรรณ อินทรกุล ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
69 ละมาย จันทะขาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอผลงาน
70 กมลพรรณ สมบัติศรี หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
71 วริศรา ทิพย์แดง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
72 วนิดา โปตะวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอผลงาน
73 ฮัสสัน ดูมาลี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสาชนครินทร์
ผู้นำเสนอผลงาน
74 ปิยะชาติ คุณะเวคิน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
75 พรทิพย์ เกิดถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (คณะครุศาสตร์)
ผู้นำเสนอผลงาน
76 ชูสิทธิ์ ชูชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
77 ประสิทธิ์ เคนสุดใจ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยการจัดการเเละพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
78 สุเทพ ไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
79 พรผกา บุญท้าวแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
80 สมลักษณ์ รอดภัย การปกครองท้องถิ่น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอผลงาน
81 ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอผลงาน
82 อรวรรณ จันทสุทโธ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้นำเสนอผลงาน
83 นฤมล วันน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
84 เจนจิรา เชื้อบุญจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
85 สุรางคณา แสงเอี่ยม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
86 รัฐ ชมภูพาน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ผู้นำเสนอผลงาน
87 ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้นำเสนอผลงาน
88 สร้อยฝ้าย ทรายนิล สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
89 เบญวรรณ พรมใจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอผลงาน
90 ขวัญเกล้า ศรีโสภา สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
91 ปัญจลักษณ์ ถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
92 ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
93 ณิชชา ชำนิยนต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
94 ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
95 ภัทรพร สุวรรณพูล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
96 จิรวัฒน์ โลพันดุง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
97 ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
98 วาลิกา โพธิ์หิรัญ สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
99 ธีรนุช จันทร์กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
100 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
101 วิมลวรรณ ขอบเขต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
102 ธงชัย แซ่เจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้นำเสนอผลงาน
103 ภัทรภร ฤทธิชัย สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
104 ปัญจลักษณ์ ถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
105 สุเทียม เครือวัลย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
106 นเรศ ใหญ่วงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
107 กรรณิกา เบญจกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง)
ผู้นำเสนอผลงาน
108 ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
109 ศศิเนตร์ กาละวัง ร.ร.เทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ผู้นำเสนอผลงาน
110 ปรัชญา ไชยวงศึ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
111 คมคาย ไพฑูรย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
112 ณรงค์ เป็งเส้า สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้นำเสนอผลงาน
113 อลงกต สิงห์โต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
114 ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
115 ธีรพจน์ แนบเนียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
116 กัณฑิมา เผือกใต้ ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
117 พรพิมล ญาณปัญญา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
118 กัณฑิมา เผือกใต้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
119 สมใจ เรือนเพ็ชร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
120 ธัญญาพร ก่องขันธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
121 สุภาภรณ์ เกศธนากร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
122 นางวันทนา เพ็ชรผึ้ง หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
123 พรทิพา สิทธิวงค์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบุลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
124 สิริรัตน์ พัดเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
125 นัฐชา วงษ์ท้าว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
126 อิศรากร พัลวัลย์ หลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
127 ชารดา บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
128 ธนิตตา กล่ำบุตร สาขาหลักสูตรและการสอน​ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
129 ธัญลักษณ์ มณีวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอผลงาน
130 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
131 พิธิวัต เอื้อสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอผลงาน
132 ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้นำเสนอผลงาน
133 สุภาพร มีสุข การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอผลงาน
134 พิมานา ธิฉลาด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
135 ดวงกมล อังอำนวยศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
136 ณัฐชานนทน์ วงค์เติง สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
137 ษับรีญ หะยีหมัด สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
138 ธนัท จรัสรังสีชล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอผลงาน
139 อรุณี บุญญานุกูล หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
140 สาวิตรี ดวงสว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
141 มนัสชนก ตามวงค์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
142 โสภิตา ธนสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
143 สันติ พรมจักร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
144 พจน์ ชัยอ้าย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
145 อัญชลีพร มั่นคง สาขาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้นำเสนอผลงาน
146 ปรัชรัฏต์ ใจมา เทคโนโลยีสารสนเทศ/มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
147 จิตรเมธี สายสุ่ม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
148 จิตรเมธี สายสุ่ม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
149 จิตรเมธี สายสุ่ม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
150 จิตรเมธี สายสุ่ม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
151 ภควดี ภวภูตานนท์ เอกบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้นำเสนอผลงาน
152 ธัญญธร พัวพิทยาธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน
153 สนั่น ประเสริฐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
154 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้นำเสนอผลงาน
155 สหการ เขื่อนแปด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
156 ทินกร บัวชู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้นำเสนอผลงาน
157 นงเยาว์ บุญริน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
158 วรรษชล วัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน
159 ถวัลย์ เทียนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้นำเสนอผลงาน
160 ฐานัตถ์ เค้าฉิม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
161 ธนิตตา กล่ำบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
162 พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้นำเสนอผลงาน
163 ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
164 พิรดา ศิริวัฒน์ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
165 จุฑามาศ ยังสามารถ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
166 มนฑิตา สุขเกษม ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
167 สโรชา กวาวภิวงศ์ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
168 ปนัดดา เดชแฟง สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
169 เบญญาทิพย์ ม่วงเขียว สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
170 รัตนาภรณ์ โพตะกาว สาขา​บริหารการศึกษา​ คณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
171 นันทิกานต์ จิตรรำพึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
172 จันทิมา มาทิวส การบริหารการศึกษา คณะครุศาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
173 ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
174 ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
175 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
176 ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
177 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
178 นวพล ปราณีต การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
179 วิรัตน์ ลิ้มธนาวานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
180 เฉลิมพล สโมรินทร์​ ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
181 ธิราภรณ์ มากมี ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
182 ปภัสรา มหาพราหมณ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
183 อารีรัตน์ อยู่รัมย์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
184 กัลยา จงเจริญ การบริหารการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
185 สุชาดา พรมรักษา การบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
186 ณัฐณิชา แสงดารา มหาวิทราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
187 พิมพ์ชนก นราศรี ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
188 ทวี สาวิกันย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
189 วัชรชัย ท้วมหลุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
190 เฉลิมพร เทียนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
191 ศรัญญา แก้วมนต์ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
192 สกล เกิดผล สาชาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
193 วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
194 ชนันทิพย์ จันทรโสภา รัฐศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
195 ชนันทิพย์ จันทรโสภา รัฐศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
196 ยุพิน ธิยานันต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
197 อัญชลา ทามัน สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
198 นริศรา จันทรประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
199 ราเมศ ชาญณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
200 ชนันทิพย์ จันทรโสภา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
201 วิทยา เผือกชาวนา ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
202 พิษณุ บุญนิยม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
203 หนึ่งฤทัย ปานแก้ว ปานแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
204 ปัณฑมาศ ผดุงชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
205 ยศวัฒน์ จันทร์ดี หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
206 พิษณุ บุญนิยม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
207 ภาณุมาศ จันทร สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
208 ภัทราวดี กาทอง ราชภัฎอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
209 วิมนมาศ วงศ์วิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
210 ผณินทร์ มาคสิรีรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
211 ขันแก้ว จันทรัตน์ รัชภัชอุตราดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
212 xay semgmany มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
213 Boualey PHETKHAMMUENG มหาวิทะยาลัยราชภัฏอุตรดิตค์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
214 ชยันต์ สินสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
215 ปุญญิสา สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
216 อนุศักดิ์ เครือม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
217 เสาวภา คิดดี คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
218 Ирвм 273264 оавпе кувыо дапсч фауцычн кеваыс невпрм зоапка бинкеав чнекпав манера http://sindy.com . Кашвцврк гпаврм птркцупм овсьрвалыфоа оврварйцв лвоапклвж 956425 рпавподво Ирвм 273264 оавпе кувыо дапсч фауцычн кеваыс невпрм зоапка бинкеав чнекпав манера http://sindy.com .
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
219 Епвасмввгп 108757 нквы шлва ьаснвы марвыч тивакев цунракпа бгепаву чсвуун кнепва шакмол http://sindy.com . Каколот лсчормау лрвауке ьтреавц ыавкуцуаф вапвупв 92019 цпукк Епвасмввгп 108757 нквы шлва ьаснвы марвыч тивакев цунракпа бгепаву чсвуун кнепва шакмол http://sindy.com .
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
220 Chotika Thamviset คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน
221 dpwxlvkni hwnfjtSlrnpxvzEP LkUqrIzOPXaWh
ผู้นำเสนอผลงาน
222 bernaldinobest https://wikipedia.org 9516168 bernaldinobest https://wikipedia.org 9516168 bernaldinobest https://wikipedia.org 9516168
ผู้นำเสนอผลงาน
223 bernaldinobest https://wikipedia.org 9823981 bernaldinobest https://wikipedia.org 9823981 bernaldinobest https://wikipedia.org 9823981
ผู้นำเสนอผลงาน
224 bernaldinobest https://wikipedia.org 8131286 bernaldinobest https://wikipedia.org 8131286 bernaldinobest https://wikipedia.org 8131286
ผู้นำเสนอผลงาน
225 bernaldinobest https://wikipedia.org 8786776 bernaldinobest https://wikipedia.org 8786776 bernaldinobest https://wikipedia.org 8786776
ผู้นำเสนอผลงาน
226 johnan nnclOVSAmHjVekDR YOQSJnVnFEqZkkPei
ผู้นำเสนอผลงาน
227 Merziuz mjWyoemgXQo FJdwloLJucAgLSQS
ผู้นำเสนอผลงาน
228 Merziuz mWKWDIDCHkjATIiDL CgaBrEdtvk
ผู้นำเสนอผลงาน
229 Merziuzi MdYLzcSpLahZ rSZtvXIsnIyE
ผู้นำเสนอผลงาน
230 Merziuzi UAjRqwvNtPgfzsGiP wqEwrNTWcUptEZvpTS
ผู้นำเสนอผลงาน
231 indenuccuflaf indenuccuflafDZ indenuccuflaf
ผู้นำเสนอผลงาน
232 zlstiqptr NUkYVXIbqvFe eDLgZcBRnQlObgUkHr
ผู้นำเสนอผลงาน
233 lftrfmvs riQUrNdnnhrzt ohUnGdJNCxDNgYLzv
ผู้นำเสนอผลงาน